Welkom op onze site

ISTDP

ISTDP-House is een initiatief van José Verpoort en Kees Cornelissen. Wij willen met dit initiatief deze behandeling beschikbaar maken voor een groep patiënten die momenteel in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland vaak onderbehandeld wordt. Zie “voor wie”. Wij richten ons op Nederland ( in het bijzonder Zuid-Nederland) maar werken bovenregionaal

De ISTDP methode passen wij toe in een individuele setting, maar ook in groepstherapie. Dat laatste is uniek in Nederland en zelfs in de wereld. Deze setting vraagt om een eigen Huis, ISTDP-House. Wij werken met een enthousiast en ervaren team.

ISTDP-House werkt samen met ISTDP Nederland en ISTDP International.  Wij hebben gekozen voor een Engelstalige naam i.v.m. het internationale karakter van de ISTDP, de Nederlandse benaming voor deze therapie is Intensieve Kortdurende Dynamische Psychotherapie (IKDP). Beide oprichters zijn resp. opleider, supervisor en hoofdopleider voor de ISTDP in Nederland en internationaal erkend door de moedervereniging de IEDTA (International Experiëntial Dynamic Therapy Association).

Daarnaast beheren wij samen met ISTDP collega’s het ISTDP register, onderdeel van de NVPP (Nederlandse vereniging voor Psycho-Analytische Psychotherapie) en zijn we medeverantwoordelijk voor de opleiding tot ISTDP therapeut in Nederland

ISTDP-House heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. Wij declareren rechtstreeks aan de patient en brengen het NZA-tarief in rekening. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de betalingsvoorwaarden. Deze vindt u onderaan elke pagina op deze site

 

Corona beleid

 

Voor ISTDP-House geldt m.i.v. 1 september2023:

In overeenstemming met de richtlijnen van de RIVM vervallen ook voor ISTDP-House de Corona-maatregelen.
Wel blijft bestaan:
  • Bij klachten doe een zelftest en bij positieve test  blijf je  thuis tot je klachtenvrij bent. 
  • Regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in elleboog blijft sterk aangeraden. 

Namens de Raad van Bestuur ISTDP-House.

José Verpoort

Kees Cornelissen

Els Van Meldert

 

 

*Meest gebruikelijke symptomen bij Covid/Corona:

· Meer hoesten dan gebruikelijk.

· Toegenomen ademhalingsproblemen (kortademig).

· Druk of pijn op de borstkas.

· Plots geen geur of abnormale smaak zonder duidelijke oorzaak.

· Koorts (> 37,5 )

· Spierpijn zonder duidelijke oorzaak.

· Niezen (niet door allergie)

· Keelpijn.

· Hoofdpijn.

 

 

 

 

Psychotherapie

Psychotherapie is een gesprekstherapie waarbij de behandelaar/psychotherapeut in samenspraak met de patiënt zo exact mogelijk zicht krijgt op de aard en omvang van de problemen die de patiënt heeft. Deze gezamenlijke diagnostiek leidt tot een gerichte aanpak van de problemen.

Deze aanpak zal na verloop van enige tijd leiden tot vermindering van de klachten maar ook tot een verbeterd functioneren op de voor patiënt belangrijke terreinen: welbevinden, de sociale relaties, werk en vrije tijd.

ISTDP-House heeft zich gespecialiseerd in de psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek  (primair cluster C, vgl. DSM-IV Rev. en DSM-V) met name de vermijdende, afhankelijke en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis/problemen.

ISTDP

ISTDP staat voor Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy. Deze methodiek is ontwikkeld door Habib Davanloo in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het is een behandelmethode die voort komt uit de psychoanalyse, maar door de veranderingen die Davanloo erin aanbracht, is het mogelijk om in veel kortere tijd goede en duurzame resultaten te bereiken. De ISTDP heeft oog voor het angstniveau van de patiënt en helpt de patiënt diens angst beter te reguleren. Als de angst namelijk te hoog is, is het onmogelijk psychologisch goed te functioneren en dus ook om van psychotherapie te profiteren en zijn de gevoelens van de persoon onbenaderbaar

Zodra de angst voldoende omlaag gebracht is, wordt met de patiënt gekeken naar de oorsprong van diens angst en diens problemen, waarbij we bij deze specifieke patiëntengroep  (Persoonlijkheidsproblematiek) altijd uitkomen bij grotere of kleinere pijnlijke ervaringen in de jeugd, die de persoon/het kind van destijds niet heeft kunnen verwerken. Binnen de veilige setting van de therapeutische relatie, en in geval van groepstherapie binnen de veiligheid van de groep, wordt de patiënt geholpen de gevoelens die over deze pijnlijke ervaringen destijds niet verdragen konden worden, in het heden alsnog te doorvoelen en daar niet langer voor weg te lopen

Omdat ieder mens de pijnlijke gevoelens liever vermijdt sdan opzoekt, en deze patiëntengroep zijn hier zeer bedreven in zijn geworden, is de nodige druk vereist om de vermijding te stoppen. Juist daar is de ISTDP methode zeer effectief in gebleken:  voorzichtig als nodig, maar doortastend zodra mogelijk.

ISTDP-therapeuten

ISTDP kent een duidelijk en goed beschreven behandelprotocol (Central Dynamic Sequence). Inmiddels wordt deze methode in Amerika, Canada, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Italië, Duitsland, Zwitserland, Polen en Nederland toegepast en onderwezen.

In Nederland  zijn momenteel ongeveer 35 opgeleide ISTDP-therapeuten. De Nederlandse opleiding wordt erkend door de internationale organisatie IEDTA. Het Nederlandse register is ondergebracht bij de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie)  www.nvpp.nl

Het onderwijs in de methode is ondergebracht in de Stichting K(ortdurende) D(ynamische) P(sychotherapie), KDP Nederland

 

Op www.istdp-nederland.nl vindt u een platform voor de therapeuten met wie wij samenwerken

Meer informatie is te vinden op www.istdp-nederland.nl,  www.istdp-international.com of op de pagina Achtergrondinformatie ISTDP

Doelgroepen

Voor patiënten

Als u overweegt om u aan te melden voor een behandeling met ISTDP dan is er meestal sprake van een probleem in uw dagelijkse leven, in relaties en of werk waar u zich geen raad meer mee weet en waarvoor u niet zelf een oplossing kunt vinden of bedenken. Vaak gaat het dan om hardnekkige patronen in uw gedrag of in hoe u zich voelt, patronen die steeds weer terugkeren zonder dat er iets verandert. U kunt hierbij denken aan angst en somberheidsklachten, lichamelijke klachten, ideeën over uzelf en anderen die negatief zijn, het idee dat er steeds dingen mislukken die u onderneemt of relaties die bij herhaling stuklopen op uw angst voor intimiteit of nabijheid. Soms is er sprake van een overtuiging die u dwars zit bijv. dat andere mensen niet te vertrouwen zijn of er op uit zijn om gebruik of misbruik van u te maken. Het kan ook zijn dat het u steeds vaker opvalt dat u bij uzelf steeds weer een mislukking oproept in plaats van succes. Ook kan het voorkomen dat u uzelf de schuld geeft of het uzelf kwalijk neemt als er iets mislukt. Soms leidt dit tot het uzelf willen beschadigen of  extreem hard te disciplineren met eten of sport. Hoewel dit maar een greep is uit vele situaties of omstandigheden waarin u of iemand anders zich kan bevinden, kan het zijn dat u zichzelf herkent in deze omschrijving. In dat geval kunt u baat hebben bij een behandeling met ISTDP. Om hierover met wat meer zekerheid uw mening te vormen kunt u een oriënterend gesprek overwegen om de mogelijkheden die een behandeling met ISTDP voor u  kan bieden nader te onderzoeken.

Voor verwijzers

ISTDP is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf 19 jaar die zijn vastgelopen in hun leven. Patiënten die met ISTDP behandeld worden hebben problemen op meerdere of alle levensgebieden. Als kind is er vaak sprake geweest van verwaarlozing, kwetsingen, trauma’s, emotionele verwaarlozing, misbruik (fysiek, psychisch en/of seksueel). Vanuit het opgroeien in een conflictueuze gezinssituatie hebben deze patiënten vaak een diep verankerde angst voor intimiteit en nabijheid ontwikkeld en een diep geworteld ongeloof in hun eigen belangrijkheid. Hun persoonlijkheid is wel opgebouwd, maar bevat structurele problemen, starre patronen en emotionele beperkingen. Hun negatief zelfbeeld loopt vaak uit op afwijzing. Weliswaar kunnen zij zich in de maatschappij redelijk handhaven, maar de persoonlijkheidsproblemen leiden herhaaldelijk tot conflict en afwijzing, angst, depressie, lichamelijke klachten, mislukking of zelfondermijning. Dit zijn zich herhalende destructieve patronen die zich manifesteren in partner-, werk-, familie- en andere relaties. Veel voorkomende symptomen zijn isolement, zelfbeschadiging, doodswensen of vage onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). Vrijwel altijd is er sprake van een overmatig strenge, vaak ook straffende gewetensfunctie (zelfveroordeling, zichzelf onbelangrijk vinden) en problemen met het toelaten van emoties en het hanteren van de eigen agressie en impulsen. Door de negatieve kijk op zichzelf en de medemens in het algemeen is het vertrouwen in eigen succes of verandering minimaal en negatief en is het vaak te bedreigend om andere mensen nog te vertrouwen. Het komt daarbij vaak voor dat de patienten die hieraan lijden steeds verder wegzakken in wanhoop en hulpooosheid

Behandeling

Het doel van een behandeling met ISTDP is het direct ervaren van de verdrongen pijnlijke gevoelens en herinneringen en daarmee het aanpakken van de problemen die hieruit zijn opgebouwd in de persoonlijkheid.

Dat wordt gedaan door zich op het herhalende gedrag en de disfunctionele overtuigingen te richten en deze te veranderen, door klachten te helpen begrijpen en verminderen en door relaties te verbeteren zodat het leven van de patiënt wint aan kwaliteit en tevredenheid. Om dat te bereiken, moet de patiënt inzicht krijgen in zijn vluchtgedrag en elk ander belemmerend gedrag dat voortkomt uit angst. De patiënten leren onderdrukte angsten, gevoelens en impulsen te verdragen. Ook verwerken zij trauma’s en innerlijke conflicten die nog onverwerkt zijn gebleven. Patiënten moeten een sterke wil hebben om te veranderen en bereid zijn door te zetten bij het aanpakken van hun problemen. Eerst leert de patiënt het eigen gedrag te herkennen dat hem/haar steeds in de problemen brengt en de eigen verantwoordelijkheid daarvoor in te zien. Tijdens de behandeling wordt de patiënt hiermee vertrouwd gemaakt en leert hij andere wegen bewandelen. De onderdrukte pijnlijke gevoelens kunnen tenslotte dan direct ervaren en geuit worden . Pijn, verdriet, woede en blijdschap worden niet langer vermeden maar gaan weer deel uitmaken van de ervaringswereld. De capaciteit tot het aangaan van bevredigende intieme relaties met anderen wordt daarmee structureel vergroot. Waar dat noodzakelijk is kan met behulp van systeemtherapie onderzocht worden hoe de relaties met partners, familie, vrienden veranderen dan wel moeten worden bijgestuurd. In het behandelprogramma wordt aan elke patient gevraagd om deel te nemen aan systeemavonden. Op deze avonden kunnen belangrijke personen uit het eigen leven met anderen in gesprek gegaan over hoe de behandeling wordt ervaren 

Wij hebben 2 vormen van behandeling:

->Individuele psychotherapie, al dan niet gecombineerd met sociotherapie of vaktherapie, met ingang van maart 2022 is de aanmeldstop voor individuele behandeling opgeheven.

->Intensieve psychotherapie, dit is een behandeling die 18 maanden duurt duurt en die uit 4 modules bestaat, zie bij “Patiëntinformatie – Therapieaanbod”. Hierbij wordt het individuele traject aangevuld met een 21 weken durende deeltijd, van 3 volle dagen per week. In de behandeling is plaats voor o.a. individuele psychotherapie (een gesprek tussen de psychotherapeut en de patiënt, in aanwezigheid van de hele groep), groepstherapie en vaktherapie (zoals beeldende therapie, bewegingstherapie).    In het dagelijkse samenleven in een groep is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn over de samenwerking met elkaar en over tal van onderwerpen uit het dagelijkse leven die te maken hebben met de problemen waarvoor men behandeling zoekt, over hoe je therapie verloopt, de maaltijden en de weekends. Om dit goed te begeleiden is er sociotherapie. 

 

Effectiviteit van ISTDP

Behandeling met ISTDP is in de loop der jaren regelmatig op effectiviteit onderzocht. Ook internationaal is er aandacht voor onderzoek naar de effectiviteit van korte dynamisch psychotherapie (o.a. A. Abbass, C. Cornelissen, E. Driessen, K. Aafjes van Doorn). De resultaten zijn goed tot uitstekend te noemen. Zowel het verschil tussen aanmelding en ontslag geeft een significante verbetering te zien maar ook vervolgonderzoek tot 10 jaar na behandeling (ontslag)  laat een stevig positief resultaat zien. Patiënten geven vaak aan dat de behandeling hen geholpen heeft om een radicale verandering in hun leven door te voeren. Klachten verbeteren of verdwijnen  door de behandeling met ISTDP.Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina in deze website die een verdere uitleg geeft over de effectiviteit van ISTDP en de beschikbare onderzoeksgegevens