Info voor patiënten

Algemeen

Voorafgaand aan de behandeling vindt een oriënterend gesprek plaats met één van onze psychotherapeuten. In dit gesprek krijgt u uitleg over de intakeprocedure en over de behandeling. Ook wordt samen met u een eerste inschatting gemaakt of intake en behandeling bij ISTDP-house zinvol lijkt.

In het oriënterend gesprek wordt samen met u gekeken naar de verzekering die u bij uw ziektekostenverzekeraar hebt afgesloten. ISTDP-House werkt zonder contracten met zorgverzekeraars, daarom is het nodig vooraf te bezien hoe de vergoeding door uw ziektekostenverzekering eruit zal zien. U kunt aan de hand van een hiervoor opgestelde begroting (deze krijgt u van ons) met uw zorgverzekeraar overleggen over uw vergoedingen en of er een eigen bijdrage wordt gevraagd, dan wel een machtiging moet worden gegeven

Dit oriënterend gesprek is een service van ISTDP-House om u op de intake en op uw verzekeringssituatie te kunnen beraden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek wordt u op de wachtlijst voor intake geplaatst, en worden met u nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de financiële afwikkeling van uw behandeling. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de betalingsvoorwaarden.

STDP-House heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. Wij declareren rechtstreeks aan de patient en brengen het NZA-tarief in rekening. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de betalingsvoorwaarden. Deze vindt u onderaan elke pagina op deze site. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten, dan zal uw verzekering over het algemeen de behandeling (vrijwel) volledig vergoeden. Heeft of wenst u geen restitutiepolis te nemen, dan moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Bij het bepalen van een eigen bijdrage wordt rekening gehouden met uw financiële draagkracht. In sommige gevallen wordt daarom van de betaling van een eigen bijdrage afgezien, dan wel een korting op het geldende tarief met u afgesproken.

U vindt op deze pagina de volgende informatie

Aanmelden

Alle informatie over de aanmeldprocedure

Intake

Alle informatie over de intakeprocedure

Therapie

Alle informatie over soorten therapie

Weekrooster

Voorbeeld van een rooster in deeltijd therapie

Aanmelden

Aanmeldprocedure

 • De aanmelding geschiedt digitaal via een aanmeldingsformulier op de website. Het invullen van het aanmeldformulier geldt als aanmelding voor behandeling
 • Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na aanmelding een eerste contact met een medewerker van ISTDP-House te laten plaatsvinden. In dit gesprek wordt samen met u nagegaan of intake  een zinvolle volgende stap kan zijn, en hoe uw verzekering is opgebouwd. Dit is een oriënterend gesprek.
 • Het oriënterende gesprek is een service van ISTDP- House om te helpen voorkomen dat een eenmaal opgestarte intake niet uitmondt in behandeling bij ISTDP-House.
 • Dit gesprek is ook noodzakelijk  om u te informeren over de mogelijke gevolgen die het contractvrij werken waarvoor ISTDP-House heeft gekozen voor u kan hebben.
 • U ontvangt met de uitnodiging een code om beveiligd (beveiligd met Zivver) met ons te communiceren

Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

 • Op grond van dit gesprek ontstaat geen recht op behandeling/zorg en wordt u nog niet in zorg genomen. Uw behandeling begint bij de intake.
 • De behandelverantwoordelijkheid ligt daarom nog bij huisarts en/of verwijzer
 • Tijdens het eerste contact wordt de geschatte startmaand voor de intake besproken en de procedure uitgelegd. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.
 • U wordt gevraagd uw toestemming te geven voor het maken van video-opnames van de gesprekken . Deze opnames zijn onderdeel van het behandelaanbod
 • Tijdens of na het oriënterend gesprek kunt u beslissen om de procedure te vervolgen met de intake

De intakeprocedure

De intakeprocedure bij ISTDP-House bestaat uit de volgende stappen:

 • Voor u wordt een indicerend regiebehandelaar benoemd en aan u bekend gemaakt.
 • U ontvangt digitaal een aantal formulieren ( o.a. een inschrijvingsformulier, een vragenlijst m.b.t. klachten en symptomen die u ervaart en uw ideeën over aard en oorsprong  van uw problematiek.) Deze informatie wordt gebruikt als  input voor de indicatiestelling. U ontvangt tevens toestemmingsformulieren ter ondertekening (opvragen en verstrekken van informatie, het maken van video opnames van therapiegesprekken) en:
  • Enkele vragenlijsten m.b.t. ROM (Routine Outcome Monitoring) via een inlog op uw patiëntendossier dat voor u is aangemaakt
  • Algemene informatie over de behandeling en de inrichting van de praktijk.
 • Nadat u deze formulieren heeft ingevuld en geretourneerd volgen de intake en indicatiestelling. Gemiddeld bestaat een intake uit 2 á 4 gesprekken (uitzonderingen daargelaten). De door u ingevulde formulieren zijn het uitgangspunt voor deze gesprekken.
 • Tijdens de intake vindt 1 gesprek plaats met een systeem-therapeut, waarbij u iemand of meerdere personen uit uw eigen omgeving uitnodigt waarvan u denkt dat die persoon of personen kunnen helpen om de problemen te verduidelijken en die ook eventueel een rol kunnen spelen als u eenmaal aan de therapie bent begonnen. Eventueel kunnen wij met u meedenken wie hiervoor in aanmerking komt.
 • Ook wordt  1x door onze psychiater gezien voor een psychiatrisch consult.
 • In het proces van intake draagt de indicerend regiebehandelaar zorg voor een risicotaxatie.
 • Bij intake dient u een verwijsbrief mee te nemen van de verwijzer of van uw huisarts. Deze dient gedateerd te zijn op maximaal 14 dagen voor de datum van intake en de volgende gegevens te bevatten;
  • Datum verwijzing.
  • Naam, AGB code en functie verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de patiënt; NAW en geb. datum.
  • Specifiek benoemen van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan op basis van een DSM diagnose.
  • Benoemen dat de verwijzing voor de gespecialiseerde GGZ is.

Na de intake bespreken we in ons team wat in onze ogen de beste aanpak zou zijn.  Volgt hierop een positief besluit voor deze indicatie, dan wordt de behandeling vervolgd, u ontvangt dan een algemeen behandelplan met daarin voor u belangrijke informatie. Mocht ISTDP-House geen passende behandeling aan u kunnen bieden dan volgt er een advies en worden er met u afspraken gemaakt betreffende het vervolg van uw aanmelding, intake of doorverwijzing.

Therapieaanbod

 Het therapieaanbod is gebaseerd op de principes en de behandelmethodiek van de ISTDP. Van de psychotherapiezittingen worden video-opnames gemaakt i.v.m. kwaliteitsbewaking van de behandeling. Hierna wordt beschreven hoe we de therapieën hebben vorm gegeven.

Tijdens een intensief intaketraject wordt samen met u gekeken of u bij ons aan de slag kunt en wilt met uw problemen. De intakeprocedure staat hierboven beschreven.

Na de intake bespreken we in ons team wat de beste aanpak zou zijn voor uw probleem. Mocht u toch niet bij ons aan het juiste adres zijn dan denken we natuurlijk met u mee welke therapie dan aangewezen zou zijn.

ISTDP -House biedt vervolgens twee typen behandeltrajecten aan: 

 1. Type 1 bestaat uit ambulante therapie, inmiddels is het bij ISTDP-House weer mogelijk om U aan te melden voor ambulante therapie                                              (wachttijd voor individuele therapie geactualiseerd op 1.4.2022; op dit moment geldt een aanmeldstop)
 2. Type 2 uit een combinatie van ambulante en deeltijdbehandeling. Dit behandelaanbod is gebaseerd op de duur van 1 jaar (inclusief de intake) en is opgebouwd uit verschillende deeltrajecten. (aanmeldstop geactualiseerd 1.4.2022)

Type 1A; Ambulante therapie :  U krijgt 1x per 2 weken ambulante psychotherapie volgens de ISTDP. De sessies duren anderhalf uur. Regelmatig wordt de voortgang van uw behandeling in het team besproken in een multidisciplinair overleg (MDO). U zal tevoren om input gevraagd worden hiervoor: maakt u goede vorderingen? waarover bent u tevreden? wat kan beter.? vindt u dat u nog verdere behandeling nodig heeft? etc.

Type 1B; Ambulant PLUS : Soms wordt ingeschat dat er meer nodig is dan uitsluitend gesprekstherapie. Dit wordt of bij de intake vastgesteld, of later in het traject, bij een tussentijdse evaluatie. In dat geval wordt naast de psychotherapeutische gesprekken ook vaktherapie toegevoegd, dit kan beeldende therapie zijn, of bewegingstherapie, of eventueel een andere vorm van vaktherapie. Ook is het mogelijk aan de ambulante therapie systeemgesprekken toe te voegen, als blijkt dat daar noodzaak toe is om verder te komen met uw individueel proces en in de relatie met uw partner.

Type 2.; Intensieve deeltijd:  Als de problemen erg hardnekkig zijn,  wordt een intensievere aanpak voorgesteld: u gaat dan deelnemen aan het zogenaamde intensieve traject, waar een 3-daagse deeltijdbehandeling onderdeel van uit maakt. Deze therapie bestaat uit 3 modules:

Module 1: Module 1 duurt ca. 4 maanden, de intakefase valt hier ook onder. Deze fase bestaat uit een ambulant traject bij één van onze psychotherapeuten: om de 2 weken heeft u een intensieve psychotherapiesessie van anderhalf uur. Deze wordt doorgaans op video vastgelegd. Patronen die u in de problemen brengen worden opgespoord, u wordt bekend gemaakt met uw angstsignalen evenals met de manier die u gebruikt om vast te houden aan de patronen, vervolgens worden dan de eerste stappen gezet in het aanpakken van deze patronen.

Tijdens deze module volgt u naast de individuele psychotherapiegesprekken ook het blok lichaamsgerichte therapie of “lichaamswerk”. Dit blok volgt u met een groep andere patiënten, die eveneens geïndiceerd zijn voor het intensieve traject. Het blok wordt gegeven door onze vaktherapeuten. Het helpt u zicht te krijgen op angstsignalen zoals die zich in uw lijf manifesteren en leert u hoe u dit beter kunt reguleren. 

Tijdens module 1 maakt één van onze sociotherapeuten een afspraak met u  om een crisissignaleringsplan op te stellen. Dit plan zal gedurende het gehele traject waar nodig worden bijgesteld. Het is aan te raden vooraf te bedenken wie u zult vragen een rol te spelen bij moeilijke situaties in uw behandeling en deze persoon of personen te betrekken bij het opstellen van het crisissignaleringsplan. 

Module 2: Na ongeveer 4 maanden start u vervolgens in de deeltijd, dit is module 2. De behandelgroep bestaat uit maximaal 8 personen. De duur is 3 maanden, 13 weken. In die 3 maanden bent u 3 hele dagen in de groep, in het ISTDP Huis. 

Uit ervaring is gebleken dat deze fase, ondanks dat het “maar” 3 dagen per week betreft, dusdanig intensief is, dat het af te raden is hiernaast nog arbeid te verrichten. Eventueel kunt u vragen hierover in de intake bespreken met uw indicerend regiebehandelaar.  

De behandeling binnen module 2 wordt uitgevoerd door een vaste behandelstaf. Deze bestaat uit een psychotherapeut, 2 sociotherapeuten, 2 vaktherapeuten en een psychiater. Soms is er een assistent psychotherapeut aan de staf verbonden en ook de systeem-therapeut zal soms een blok verzorgen. In module 2 vindt 1x in de 6 weken een systeemavond plaats. U kunt dan een of enkele personen die voor u van belang zijn uitnodigen om deel te nemen aan deze systeemavond. De bedoeling hiervan is om een gelegenheid te bieden voor de belangrijkste personen uit uw omgeving om in gesprek te gaan met elkaar en de medegroepsleden onder leiding van twee systeemtherapeuten. Ook deze avonden maken integraal deel uit van de behandeling.

Alle stafleden zijn geschoold in de ISTDP methodiek. Deze methodiek is de leidraad voor de behandeling. Een daartoe aangestelde consulent bewaakt samen met de staf de kwaliteit van de behandeling en hoe de methodiek wordt toegepast

Naast het vaste programma is er 1x in de 6 weken een blok psycho-educatie: hierin wordt meer uitleg gegeven over de ISTDP-methode en gesprek gevoerd over de betekenis die de therapie heeft voor de individuele patient. Soms vindt ook een blok systeemtherapie plaats binnen de therapiegroep. 1x in de 6 weken is een zogenaamde systeemavond: u neemt hieraan deel met de persoon of personen die u bij uw behandeling wilt betrekken. Dit blok maakt integraal onderdeel uit van de behandeling. Een voorbeeldrooster kunt u hieronder vinden om een beeld te krijgen hoe een dag eruit ziet. 

Module 3: Na de deeltijd volgen nog 5 maanden ambulante therapie, de zgn. module 3. Deze bestaat uit 2 fases: eerst vindt gedurende 13 weken een eendaagse deeltijd plaats, waarbij u elke week een groepspsychotherapiesessie heeft van anderhalf uur, met daarnaast om de week een blok sociotherapie en een blok vaktherapie. Het gaat er dan om dat u het geleerde in de praktijk gaat uitbouwen en dus toepast in uw dagelijks leven. Ook in module 3 vindt 1x in de 6 weken een systeemavond plaats. Ook deze avonden maken integraal deel uit van de behandeling. 

De 2e fase van module 3 bestaat uit 3 a 4 individuele gesprekken met uw eigen psychotherapeut om de puntjes op de i te zetten en te bezien of na het behandeljaar nog verdere behandeling nodig is.

Tijdens module 3 is het meestal weer mogelijk en zelfs verstandig om uw werk (als u dat heeft) weer op te pakken. 

In dit hele traject kan het soms nodig zijn om mensen uit uw omgeving intensief te betrekken bij de behandeling en kunnen in dat geval systeemgesprekken aangeboden worden. 

 

Systeemtherapie

Problemen doen zich altijd voor in de relaties met anderen ook al is hun ontstaan veelal te herleiden tot de ontwikkeling die het individu heeft meegemaakt in het proces van opgroeien en volwassen worden met de personen die toen aanwezig waren. Deze problemen kunnen zich daarom ook voordoen in de partnerrelaties en tot uitdrukking komen in de partnerkeuze. Met behulp van de therapie die u binnen ISTDP-House kunt volgen kunnen ook partnerrelatie- en gezinsproblemen behandeld worden. Tijdens de intake vindt 1 gesprek plaats met onze systeem-therapeut, waarbij u iemand of meerdere personen uit uw eigen omgeving uitnodigt waarvan u denkt dat die persoon of die personen kunnen helpen om de problemen te verduidelijken en die ook eventueel een rol kunnen spelen als u eenmaal aan de therapie bent begonnen in het therapieproces. Eventueel kunnen wij met u meedenken wie hiervoor in aanmerking komt. 

Aansluitend en in overleg met de systeem-therapeut en het behandelteam kan aan u een systeem- of partnerrelatie therapie worden voorgesteld op basis van een daartoe gestelde indicatie. U kunt daar ook zelf een verzoek over indienen.

Weekrooster (voorbeeld)

Dinsdag:

09.30 – 10.30 uur: Weekopening.

Koffiepauze

10.45 – 12.30 uur: Vak-therapie – beeldend.

12.45 -13.15 uur: Sociotherapie: Lunch

13.30- 14.45 uur: Vak therapie -beweging

Koffiepauze

15.00 – 16.30 uur: Sociotherapie + dagsluiting 

Woensdag

09.30 – 12.00 uur: Psychotherapie: 2x individuele Psychotherapie (in aanwezigheid van de groep)  + Groepszitting.

Koffiepauze.

12.20 – 12.50 uur: Sociotherapie: Lunch

13.00 – 14.15 uur: Vak therapie – aanschilderen

Koffiepauze.

14.45 – 16.30 uur: Sociotherapie:  themagesprek + dag afsluiting.

Donderdag:       

09.30 – 12.00 uur: Psychotherapie: 2x individuele Psychotherapie (in aanwezigheid van de groep)  + Groepszitting

Koffiepauze.

12.20 – 12.50 uur: Sociotherapie: Lunch

13.00 – 14.30 uur: Vak therapie – beeldend.

Koffiepauze.

15.30 – 16.30 uur: Sociotherapie: weekafsluiting

Daarbuiten:

Om de 3 weken vindt de PSO (Patiënt Staf Ontmoeting) plaats en vervangt dan 1 individuele zitting.

Op gezette tijden vindt “videotherapie” plaats: u kijkt samen met de groep therapiezittingen terug.

Om de 6 weken is er een systeemavond (op dinsdag of woensdagavond)