Info voor patiënten

Algemeen

Voorafgaand aan de behandeling vindt een oriënterend gesprek plaats met één van onze psychotherapeuten. In dit gesprek krijgt u uitleg over de intakeprocedure en over de behandeling. Ook wordt samen met u een eerste inschatting gemaakt of intake en behandeling bij ISTDP-house zinvol lijkt.

In het oriënterend gesprek wordt samen met u gekeken naar de verzekering die u bij uw ziektekostenverzekeraar hebt afgesloten. ISTDP-House werkt zonder contracten met zorgverzekeraars, daarom is het nodig vooraf te bezien hoe de vergoeding door uw ziektekostenverzekering eruit zal zien. U kunt aan de hand van een hiervoor opgestelde begroting (deze krijgt u van ons) met uw zorgverzekeraar overleggen over uw vergoedingen en of er een eigen bijdrage wordt gevraagd, dan wel een machtiging moet worden gegeven. Nadere informatie vindt u in de Brochure Zorgverzekeringen 2024.

Dit oriënterend gesprek is een service van ISTDP-House om u op de intake en op uw verzekeringssituatie te kunnen beraden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek wordt u op de wachtlijst voor intake geplaatst, en worden met u nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de financiële afwikkeling van uw behandeling. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de betalingsvoorwaarden.  

ISTDP-House heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. Wij declareren rechtstreeks aan de patient en brengen het NZA-tarief in rekening. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de betalingsvoorwaarden. Deze vindt u onderaan elke pagina op deze site. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten, dan zal uw verzekering over het algemeen de behandeling (vrijwel) volledig vergoeden. Heeft of wenst u geen restitutiepolis te nemen, dan moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Bij het bepalen van een eigen bijdrage wordt rekening gehouden met uw financiële draagkracht. In sommige gevallen wordt daarom van de betaling van een eigen bijdrage afgezien, dan wel een korting op het geldende tarief met u afgesproken. Nadere informatie vindt u in de Brochure Zorgverzekeringen 2024.

U vindt op deze pagina de volgende informatie

Aanmelden

Alle informatie over de aanmeldprocedure

Intake

Alle informatie over de intakeprocedure

Therapie

Alle informatie over soorten therapie

Zorgvisie

Onze visie op  behandeling

Weekrooster

Voorbeeld van een rooster in deeltijd therapie

Aanmelden

Aanmeldprocedure

 • De aanmelding geschiedt digitaal via een aanmeldingsformulier op de website. Het invullen van het aanmeldformulier geldt als aanmelding voor behandeling
 • Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na aanmelding een eerste contact met een medewerker van ISTDP-House te laten plaatsvinden. In dit gesprek wordt samen met u nagegaan of intake  een zinvolle volgende stap kan zijn, en hoe uw verzekering is opgebouwd. Dit is een oriënterend gesprek.
 • Het oriënterende gesprek is een service van ISTDP- House om te helpen voorkomen dat een eenmaal opgestarte intake niet uitmondt in behandeling bij ISTDP-House.
 • Dit gesprek is ook noodzakelijk  om u te informeren over de mogelijke gevolgen die het contractvrij werken waarvoor ISTDP-House heeft gekozen voor u kan hebben.
 • U ontvangt met de uitnodiging een code om beveiligd (beveiligd met Zivver) met ons te communiceren

Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

 • Op grond van dit gesprek ontstaat geen recht op behandeling/zorg en wordt u nog niet in zorg genomen. Uw behandeling begint bij de intake.
 • De behandelverantwoordelijkheid ligt daarom nog bij huisarts en/of verwijzer
 • Tijdens het eerste contact wordt de geschatte startmaand voor de intake besproken en de procedure uitgelegd. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.
 • U wordt gevraagd uw toestemming te geven voor het maken van video-opnames van de gesprekken . Deze opnames zijn onderdeel van het behandelaanbod
 • Tijdens of na het oriënterend gesprek kunt u beslissen om de procedure te vervolgen met de intake

De intakeprocedure

De intakeprocedure bij ISTDP-House bestaat uit de volgende stappen:

 • Voor u wordt een indicerend regiebehandelaar benoemd en aan u bekend gemaakt.
 • U ontvangt digitaal een aantal formulieren (o.a. een inschrijvingsformulier, een vragenlijst m.b.t. klachten en symptomen die u ervaart en uw ideeën over aard en oorsprong van uw problematiek.) Deze informatie wordt gebruikt als input voor de indicatiestelling. U ontvangt tevens toestemmingsformulieren ter ondertekening (opvragen en verstrekken van informatie, het maken van video opnames van therapiegesprekken) en:
  • Enkele vragenlijsten m.b.t. ROM (Routine Outcome Monitoring) via een inlog op uw patiëntendossier dat voor u is aangemaakt
  • Algemene informatie over de behandeling en de inrichting van de praktijk.
 • Nadat u deze formulieren heeft ingevuld en geretourneerd volgen de intake en indicatiestelling. Gemiddeld bestaat een intake uit 2 á 4 gesprekken (uitzonderingen daargelaten). De door u ingevulde formulieren zijn het uitgangspunt voor deze gesprekken.
 • Tijdens de intake vindt 1 gesprek plaats met een systeem-therapeut, waarbij u iemand of meerdere personen uit uw eigen omgeving uitnodigt waarvan u denkt dat die persoon of personen kunnen helpen om de problemen te verduidelijken en die ook eventueel een rol kunnen spelen als u eenmaal aan de therapie bent begonnen. Eventueel kunnen wij met u meedenken wie hiervoor in aanmerking komt.
 • Ook wordt u 1x door onze psychiater gezien voor een psychiatrisch consult.
 • In het proces van intake draagt de indicerend regiebehandelaar zorg voor een risicotaxatie.
 • Na het eerste intakegesprek ontvangt u een algemeen behandelplan met daarin voor u belangrijke informatie.
 • Bij intake dient u een verwijsbrief mee te nemen van de verwijzer of van uw huisarts. Deze dient gedateerd te zijn op maximaal 14 dagen voor de datum van intake en de volgende gegevens te bevatten;
  • Datum verwijzing.
  • Naam, AGB code en functie verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de patiënt; NAW en geb. datum.
  • Specifiek benoemen van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan op basis van een DSM diagnose.
  • Benoemen dat de verwijzing voor de gespecialiseerde GGZ is.

Na de intake bespreken we in ons team wat in onze ogen de beste aanpak zou zijn.  Volgt hierop een positief besluit voor deze indicatie, dan wordt de behandeling vervolgd. Mocht ISTDP-House geen passende behandeling aan u kunnen bieden dan volgt er een advies en worden er met u afspraken gemaakt betreffende het vervolg van uw aanmelding, intake of doorverwijzing.

Therapieaanbod

Het therapieaanbod is gebaseerd op de principes en de behandelmethodiek van de ISTDP. Van de psychotherapiezittingen worden video-opnames gemaakt i.v.m. kwaliteitsbewaking van de behandeling. Hierna wordt beschreven hoe we de therapieën hebben vormgegeven.

Tijdens een intensief intaketraject wordt samen met u gekeken of u bij ons aan de slag kunt en wilt met uw problemen. De intakeprocedure staat hierboven beschreven.

Na de intake bespreken we in ons team wat de beste aanpak zou zijn voor uw probleem. Mocht u toch niet bij ons aan het juiste adres zijn dan denken we natuurlijk met u mee welke therapie dan aangewezen zou zijn.

ISTDP -House biedt vervolgens twee typen behandeltrajecten aan:

 1. Type 1 bestaat uit ambulante therapie, (wachttijd voor individuele therapie geactualiseerd op 5.10.2022;  aanmeldstop opgeheven)
 2. Type 2 is het zogenaamde intensieve traject en bestaat uit een combinatie van ambulante en deeltijdbehandeling. Dit behandelaanbod is gebaseerd op de duur van anderhalf jaar (inclusief de intake) en is opgebouwd uit verschillende deeltrajecten.

Type 1A; Ambulante therapie :  U krijgt 1x per 2 weken ambulante psychotherapie volgens de ISTDP. De sessies duren anderhalf uur. 1x per 6 maanden wordt de voortgang van uw behandeling in het team besproken binnen het multidisciplinair overleg (MDO). U zal tevoren om input gevraagd worden hiervoor: maakt u goede vorderingen? Waarover bent u tevreden? Wat kan beter? Vindt u dat u nog verdere behandeling nodig heeft? etc.

Type 1B; Ambulant PLUS : Soms wordt ingeschat dat er meer nodig is dan uitsluitend gesprekstherapie. Dit wordt of bij de intake vastgesteld, of later in het traject, bij een tussentijdse evaluatie. In dat geval wordt naast de psychotherapeutische gesprekken ook vaktherapie toegevoegd, dit kan beeldende therapie zijn, of bewegingstherapie, of eventueel een andere vorm van vaktherapie. Ook is het mogelijk aan de ambulante therapie systeemgesprekken toe te voegen, als blijkt dat daar noodzaak toe is om verder te komen met uw individueel proces en in de relatie met uw partner.

Type 2.; Intensieve deeltijd: Als de problemen erg hardnekkig zijn, wordt een intensievere aanpak voorgesteld: u gaat dan deelnemen aan het zogenaamde intensieve traject, waar een 3-daagse deeltijdbehandeling onderdeel van uit maakt. Deze therapie bestaat uit 3 modules:

Module 1: Module 1 duur ca. 3 maanden.  Na de intake volgt u een kortdurend ambulant traject bij één van onze psychotherapeuten: u heeft ongeveer 2 intensieve psychotherapiesessie van anderhalf uur en/of van 3 uur, hierna volgen nog enkele individuele sessies van 90 minuten, op indicatie duurt dit traject langer. Patronen die u in de problemen brengen worden opgespoord, u wordt bekend gemaakt met uw angstsignalen evenals met de manier die u gebruikt om vast te houden aan de patronen, vervolgens worden dan de eerste stappen gezet in het aanpakken van deze patronen.

Tijdens module 1 volgt u naast de individuele psychotherapiegesprekken ook het blok lichaamsgerichte therapie of “lichaamswerk”. Dit blok volgt u met een groep andere patiënten, die eveneens geïndiceerd zijn voor het intensieve traject. Het blok wordt gegeven door onze vaktherapeut. Het helpt u zicht te krijgen op angstsignalen zoals die zich in uw lijf manifesteren en u leert hoe u dit beter kunt reguleren.

Tijdens module 1 maakt één van onze sociotherapeuten een afspraak met u om een crisissignaleringsplan op te stellen. Dit plan zal gedurende het gehele traject waar nodig worden bijgesteld. Het is aan te raden vooraf te bedenken wie u zult vragen een rol te spelen bij moeilijke situaties in uw behandeling en deze persoon of personen te betrekken bij het opstellen van het crisissignaleringsplan.

Module 2: Na module 1 start u vervolgens in de deeltijd, dit is module 2. De behandelgroep bestaat uit maximaal 8 personen. De duur is 21 weken. In die periode bent u 3 hele dagen in de groep, in het ISTDP Huis.

Uit ervaring is gebleken dat deze fase, ondanks dat het “maar” 3 dagen per week betreft, dusdanig intensief is, dat het af te raden is hiernaast nog arbeid te verrichten. Eventueel kunt u vragen hierover in de intake bespreken met uw indicerend (tijdens de intake) of coördinerend (tijdens module 1) regiebehandelaar. 

De behandeling binnen module 2 wordt uitgevoerd door een vaste behandelstaf. Deze bestaat uit een psychotherapeut, 2 sociotherapeuten, 2 vaktherapeuten en een psychiater. De systeemtherapeuten zullen om de 5 weken het blok “familie-opstellingen verzorgen.  Soms is er een assistent psychotherapeut aan de staf verbonden.

In module 2 vindt 1x in de 7 weken een systeemavond plaats. U kunt dan één of enkele personen die voor u van belang zijn uitnodigen om deel te nemen aan deze systeemavond. De bedoeling hiervan is om een gelegenheid te bieden voor de belangrijkste personen uit uw omgeving om in gesprek te gaan met elkaar en de medegroepsleden onder leiding van twee systeemtherapeuten. Ook deze avonden maken integraal deel uit van de behandeling.

Naast het vaste programma is er 1x in de 7 weken een blok psycho-educatie: hierin wordt meer uitleg gegeven over de ISTDP-methode en gesprek gevoerd over de betekenis die de therapie heeft voor de individuele patiënt. Een voorbeeldrooster kunt u hieronder vinden om een beeld te krijgen hoe een dag eruitziet.

Alle stafleden zijn geschoold in de ISTDP-methodiek. Deze methodiek is de leidraad voor de behandeling. Een consulent bewaakt samen met de staf de kwaliteit van de behandeling en hoe de methodiek wordt toegepast.

Module 3: Na de deeltijd volgt gedurende 13 weken een eendaagse deeltijd plaats, waarbij u elke week een groepspsychotherapiesessie heeft van anderhalf uur, met daarnaast een blok sociotherapie en een blok vaktherapie. Het gaat er dan om dat u het geleerde in de praktijk gaat uitbouwen en dus toepast in uw dagelijks leven. Ook in module 3 vindt 1x in de 7 weken een systeemavond plaats. Ook deze avonden maken integraal deel uit van de behandeling.

Module 4: Dit is de laatste fase van het intensieve traject. Het bestaat uit individuele gesprekken met uw eigen psychotherapeut om de puntjes op de i te zetten, het traject duurt ongeveer 6 maanden, namelijk tot het traject de anderhalf jaar heeft bereikt. Afsluitend wordt samen met u bezien of na het behandeltraject nog verdere behandeling nodig is.

Tijdens module 3 en/of 4 is het meestal weer mogelijk en zelfs verstandig om uw werk of studie (als u dat heeft) weer op te pakken.

In dit hele traject kan het nodig zijn om mensen uit uw omgeving intensief te betrekken bij de behandeling en kunnen in dat geval systeemgesprekken aangeboden worden. De indicatie hiertoe wordt steeds gesteld in overleg met behandelstaf of de coördinerend regiebehandelaar.

Zorgvisie

Handelen zoals we bewust willen

Uitgangspunt hierbij is dat ons handelen vaak door voor ons onbewuste motieven, ervaringen en verwachtingen bepaald wordt. Als ons begrip van deze onbewuste motieven en verwachtingen toeneemt, lukt het vaak beter om te handelen zoals we bewust willen. Deze onbekende motieven, belemmeringen en verwachtingen vinden hun oorsprong veelal in onze vroege (en/of latere) levenservaringen. De ervaringen in onze vroege jeugd deden ons gedrag, verwachtingen en overtuigingen ontwikkelen die toen heel functioneel waren, maar dat vaak later in de volwassenheid niet meer zijn.

Een andere verwachting

Volwassen geworden verwachten wij als het ware dat de mensen in onze omgeving net zo zullen reageren als de belangrijkste volwassenen in onze jeugd. Vaak is dat niet het geval, en zo kan het in een therapie een grote opluchting zijn te ervaren dat de therapeut anders reageert dan we verwacht hadden, bv door niet boos te worden of te veroordelen, waar wij dat wel verwacht hadden.

Zo hebben we ook in onze jeugd geleerd dat bepaalde gevoelens, wensen of gedachten slecht of verboden zouden zijn. We leerden ze voor ons zelf weg te houden: ze werden ons onbewust, maar bleven wel een rol spelen in ons handelen en voelen. Uit deze verboden (vaak pijnlijke) gevoelens en herinneringen uit onze jeugd kunnen zich ook patronen vormen die ons denken en handelen gaan bepalen en de onbewuste bedoeling hebben om ons ervan te weerhouden om succes te hebben in ons dagelijks leven, om ons blij en gelukkig te mogen voelen, of om ons te mogen ontwikkelen overeenkomstig onze aanleg en capaciteiten.

Acceptatie door het ontwikkelen van eigen normen

Deze patronen kunnen zich vastzetten in onze persoonlijkheid al dan niet bevorderd door onze eigen aanleg en ons aangeboren temperament. In de psychotherapie benoemen we deze patronen als disfunctionele overtuigingen over uzelf, de ander of de wereld om u heen, of benoemen we deze als zelfondermijnend of zelfsaboterend gedrag

Als deze onbewuste gevoelens en de verboden verlangens en gevoelens bewust worden  blijken we ze later veelal wel of beter te kunnen accepteren doordat we eigen normen hebben ontwikkeld. Ze hoeven dan niet meer weggehouden te worden, hoeven ons gedrag dan niet meer ongewenst te beïnvloeden of worden eenvoudigweg vanaf dat moment wel toegestaan in plaats van verboden omdat we het er niet meer mee eens zijn.

 

Weekrooster (voorbeeld)

Dinsdag:

09.30 – 10.30 uur: Weekopening.

Koffiepauze

10.45 – 12.30 uur: Vak-therapie – beeldend.

12.45 -13.15 uur: Sociotherapie: Lunch

13.30- 14.45 uur: Vak therapie -beweging

Koffiepauze

15.00 – 16.30 uur: Sociotherapie + dagsluiting

Woensdag

09.30 – 12.00 uur: Psychotherapie: 2x individuele Psychotherapie (in aanwezigheid van de groep)  + Groepszitting.

Koffiepauze.

12.20 – 12.50 uur: Sociotherapie: Lunch

13.00 – 14.15 uur: Vak therapie – aanschilderen

Koffiepauze.

14.45 – 16.30 uur: Sociotherapie: themagesprek + dag afsluiting.

Donderdag:      

09.30 – 12.00 uur: Psychotherapie: 2x individuele Psychotherapie (in aanwezigheid van de groep)  + Groepszitting

Koffiepauze.

12.20 – 12.50 uur: Sociotherapie: Lunch

13.00 – 14.30 uur: Vak therapie – beeldend.

Koffiepauze.

15.30 – 16.30 uur: Sociotherapie: weekafsluiting

Daarbuiten:

Om de 3 a 4 weken vindt de PSO (Patiënt Staf Ontmoeting) plaats.

1x per 7 weken vindt “videotherapie” plaats: u kijkt samen met de groep therapiezittingen terug.

Ook 1x per 7 weken is het blok psycho-educatie, waar aandacht besteed wordt aan ISTDP-technieken en hoe elke patiënt bij zichzelf e.e.a. herkent.

Ongeveer 1x per 5 weken vindt een blok “familie-opstellingen plaats, deze komt dan in de plaats van het psychotherapieblok.

Om de 7 weken is er een systeemavond (op dinsdag of woensdagavond)