U vindt op deze pagina de volgende informatie

Communicatie met de patiënt

Informatie hoe er met de patiënt wordt gecommuniceerd

Aanmelding

Alle informatie over de aanmelding

Aanmeld formulier

Hier vult u alle gegevens in die van belang zijn

Wachtlijst informatie

Hier vindt u informatie over wachttijd, wachtlijsten en eventuele te nemen stappen

Annuleren

Hoe annuleert u een afspraak?

No show

Wat als u een afspraak zonder reden verzaakt?

Crisis

Soms zijn er zaken die niet kunnen wachten. Wat dan?

Communicatie met patiënt

Dossier

Uw dossier
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is voor derden niet toegankelijk. U hebt recht op inzage in, en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en schriftelijk aan ons kenbaar maakt.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd; onze praktijk heeft alle regels behorend bij de AVG doorgevoerd.
Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement, is van kracht. Op aanvraag kunt u dit inzien.
Wat u in de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Binnen de behandelstaf wordt uiteraard besproken wat in de diverse therapieblokken is gebeurd. 
Standaard informeren wij uw huisarts nadat het behandelplan is vastgesteld en bij beëindiging van uw behandeling. Tevoren vragen wij u hiervoor schriftelijke toestemming. Als u dat niet wenst dient u dit expliciet aan te geven.

Voor elke andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

ROM

Tevredenheidsmeting
ISTDP-House vraagt u om een tevredenheidmeting in te vullen. Na beëindiging van module 2 en aan het eind van de gehele behandeling kunt u de vragenlijst betreffende tevredenheid openen en invullen. Wij verzoeken u vriendelijk om aan het patiënt tevredenheid- onderzoek mee te doen.                                                            

Routine Outcome Measurement (R.O.M.)

Bij de intake wordt aan u gevraagd of u mee wilt doen aan het Routine Outcome Measurement (R.O.M.). ISTDP-House acht het van belang om de behandeling continu te volgen en de effecten te meten tijdens en nadat het behandelproces is afgesloten. Het doel is om de behandeling te optimaliseren en wetenschappelijk te onderbouwen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de beroepsverenigingen  (de LVVP, NVvP).  De metingen vinden plaats door middel van een aantal vragenlijsten. U kunt gebryuik maken van de mogelijkheid om niet deel te nemen aan de R.O.M., in dat geval vult u een zgn. privacyverklaring in waarin u dat kunt aangeven

Aanmelding

 De aanmelding geschiedt digitaal via het aanmeldingsformulier op de website

Binnen 14 dagen na aanmelding vindt het eerste contact plaats met een medewerker van ISTDP-House, het zgn. oriënterend gesprek, om met u na te gaan of intake zinvol lijkt en om met u te bezien hoe uw verzekering is opgebouwd.

Dit oriënterend gesprek is een service van ISTDP-House. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Hierop aansluitend worden er met u afspraken gemaakt betreffende het vervolg van uw aanmelding, intake of doorverwijzing.

Voorafgaand aan het eerste intakegesprek krijgt u een klantnummer en wachtwoord toegestuurd. Vanaf dat moment kunt u via uw persoonlijke account in deze website veilig communiceren betreffende uw aanmelding en therapievraag.

Uw aanmelding via het aanmeldingsformulier geldt als aanmelding voor behandeling. Bij aanmelding voor behandeling kunt u te maken krijgen met een wachtlijst.

 

Aanmeldingsformulier

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wachtlijst

Wachtlijstprocedure; In geval van een wachtlijst geldt de volgende procedure :  het is  door de aard van de werkzaamheden in een psychotherapiepraktijk  niet altijd mogelijk om u een concrete aanduiding te bieden over de actuele wachttijd aangezien elke therapie een eigen tijdsverloop kent dat niet van tevoren vaststaat. U ontvangt echter, indien er sprake is van een wachttijd, na oriëntatie  bericht zodra er gestart kan worden met de intakeprocedure. De intake-wachttijd bedraagt langer dan 6 weken. Tussen intake en start behandeling is geen wachttijd van toepassing

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Annuleren van een afspraak

Afspraken met u gemaakt moeten worden nagekomen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u verhinderd bent. Als dit het geval is, laat het dan zo spoedig mogelijk weten via email.

Zegt u de afspraak 24 uur of langer voor aanvang van de afspraak af dan ontvangt u daarvoor geen rekening. Als u de afspraak niet binnen de gestelde tijd afmeldt, dan kunnen de kosten van de volledige sessie bij u in rekening gebracht worden.

No show bij een afspraak

Afzegging dient te geschieden 24 uur voorafgaande aan de dag en tijd van uw afspraak, in geval u later afzegt kan uw behandelaar u een rekening sturen voor het gesprek waarop u niet verscheen. In geval van overmacht zal dit normaliter niet gebeuren. Indien u echter zonder afzegging niet komt (no show geheten) dan kunt u voor de gemiste sessie een rekening ontvangen, volgens het geldende tarief, een therapiesessie van 45 minuten kost € 95,-

Crisis

Voor crisis en andere vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw hoofdbehandelaar of de waarnemer. In het geval dat contact met hen niet tot stand kan komen kunt u  terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost.
In vakantieperioden is de praktijk soms voor maximaal een week gesloten. Er is dan een telefonische bereikbaarheid voor noodgevallen. 

Medicatieadvies Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens gaat ervaren waar u hulp bij nodig hebt om deze op een gezonde manier te reguleren. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee kunt omgaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts of met de consulent psychiater door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.

Hulp buiten kantooruren

Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met uw hoofdbehandelaar, met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties met 112. U kunt dan het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie) adviezen vermelden en/of meenemen. Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen.