U vindt op deze pagina de volgende informatie

Communicatie met de patiënt

Informatie hoe er met de patiënt wordt gecommuniceerd

Aanmelding

Alle informatie over de aanmelding

Aanmeld formulier

Hier vult u alle gegevens in die van belang zijn

Wachtlijst informatie

Hier vindt u informatie over wachttijd, wachtlijsten en eventuele te nemen stappen

Patiënten ervaringen

Hier vindt u enkele ervaringen van patiënten van ISTDP-House

Annuleren

Hoe annuleert u een afspraak?

No show

Wat als u een afspraak zonder reden verzaakt of wilt verzetten?

Crisis

Soms zijn er zaken die niet kunnen wachten. Wat dan?

Communicatie met patiënt

Dossier

Uw dossier
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is voor derden niet toegankelijk. U hebt recht op inzage in, en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste 20 jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en schriftelijk aan ons kenbaar maakt. Het is aan elke behandelaar/medewerker van ISTDP-House toegestaan om in uw dossier te lezen en te schrijven vanwege de behandeling waaraan zij met u samen werken aan uw herstel. Dit is opgnomen in ons privacy protocol. U kunt dit vinden onderaan elke pagina van deze website

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd; onze praktijk heeft alle regels behorend bij de AVG doorgevoerd.
Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement, is van kracht. Op aanvraag kunt u dit inzien. Bij intake ontvangt u van ons een klantnummer en een code om veilig mee te communiceren
Wat u in de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Binnen de behandelstaf wordt uiteraard besproken wat in de diverse therapieblokken is gebeurd. 
Standaard informeren wij uw huisarts nl.: na 4 maanden behandeling, na afronden van de behandeling, als de behandeling door u wordt afgebroken nadat het behandelplan is vastgesteld en bij beëindiging van uw behandeling. Bij de intake gaf u hiervoor toestemming, u kunt uw toestemming om de huisarts te informeren altijd intrekken, dit dient schriftelijk te gebeuren. 

Voor elke andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

ROM

Tevredenheidsmeting
ISTDP-House vraagt u om een tevredenheidmeting in te vullen. Na beëindiging van module 2 en aan het eind van de gehele behandeling kunt u de vragenlijst betreffende tevredenheid openen en invullen. Wij verzoeken u vriendelijk om aan het patiënt tevredenheid- onderzoek mee te doen.                                                           

Routine Outcome Measurement (R.O.M.)

Bij de intake wordt aan u gevraagd of u mee wilt doen aan het Routine Outcome Measurement (R.O.M.). ISTDP-House acht het van belang om de behandeling continu te volgen en de effecten te meten tijdens en nadat het behandelproces is afgesloten. Het doel is om de behandeling te optimaliseren en wetenschappelijk te onderbouwen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de beroepsverenigingen  (de LVVP, NVvP, NVP).  De metingen vinden plaats door middel van het invullen van een aantal vragenlijsten. 

Aanmelding

De aanmelding geschiedt digitaal via het aanmeldingsformulier op de website

Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na aanmelding een eerste contact  met een medewerker van ISTDP-House plaats te laten vinden. In dit gesprek wordt samen met u nagegaan of intake een zinvolle volgende stap kan zijn, en hoe uw verzekering is opgebouwd. Dit is een oriënterend gesprek.

Het oriënterend gesprek is een service van ISTDP-House. om te helpen voorkomen dat een eenmaal opgestarte intake niet uitmondt in behandeling bij ISTDP-House. Dit gesprek is ook noodzakelijk om u te informeren over de mogelijke gevolgen die het contractvrij werken waarvoor ISTDP-House heeft gekozen, voor u kan betekenen.  Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Op grond van dit gesprek ontstaat er geen recht op behandeling/zorg en wordt u dus niet in zorg genomen. Uw behandeling begint bij de intake. De verantwoordelijkheid voor uw behandeling ligt daarom op dat moment nog bij uw huisarts en/of verwijzer. Extra informatie.

Tijdens dit contact wordt de geschatte wachttijd voor intake besproken en de procedure uitgelegd. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling

Hierop aansluitend worden er met u afspraken gemaakt betreffende het vervolg van uw aanmelding, intake of doorverwijzing.

Voorafgaand aan het eerste intakegesprek krijgt u een klantnummer en wachtwoord toegestuurd. Vanaf dat moment kunt u via uw persoonlijke account in deze website veilig communiceren betreffende uw aanmelding en therapievraag.

Uw aanmelding via het aanmeldingsformulier geldt als aanmelding voor behandeling. Bij aanmelding voor behandeling kunt u te maken krijgen met een wachtlijst.

 

Contra-indicaties

Er zijn omstandigheden die voor ons doorslaggevend zijn en behandeling in onze instelling kunnen verhinderen. Ook deze informatie is van belang voor u om te kunnen beslissen of behandeling met ISTDP therapie aangewezen is. De contra-indicaties die wij gebruiken zijn de volgende: acute suicidaliteit/psychose (ook in de voorgeschiedenis)/justitieel verleden/verslaving, middelengebruik/antisociale problematiek/beschadiging van derden/beperkingen in de gewetensontwikkeling/belemmerende somatiek/zwakbegaafdheid/ernstige vormen van  ongecontroleerde zelfbeschadiging/ondergewicht; BMI<19/acute psychosociale crisis.

 

Aanmeldingsformulier

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Wachtlijst

16Wachtlijstprocedure; In geval van een wachtlijst geldt de volgende procedure :  het is  door de aard van de werkzaamheden in een psychotherapiepraktijk  niet altijd mogelijk om u een concrete aanduiding te bieden over de actuele wachttijd aangezien elke therapie een eigen tijdsverloop kent dat niet van tevoren vaststaat. U ontvangt echter, indien er sprake is van een wachttijd, na oriëntatie  bericht zodra er gestart kan worden met de intakeprocedure. De intake-wachttijd bedraagt langer dan 6 weken. Tussen intake en start behandeling is geen wachttijd van toepassing

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Wij voldoen doorgaans aan deze normen, afwijkingen zijn echter mogelijk als er veel aanmeldingen zijn

De actuele wachttijden zijn;– 3 weken voor het oriënterend gesprek–,–  8 maanden voor start intake– (geactualiseerd op 16.11.2022)

Patiëntervaringen

Ervaring 1:

Ik heb persoonlijk ontzettend veel progressie kunnen maken in de behandeling bij ISTDP-House. De integrale samenwerking met het team en mijn lotgenoten heb ik als zeer prettig ervaren. Het was integer, menselijk en ik voelde mij geborgen. Ik heb nu een beter begrip van mijn valkuilen, sta mezelf toe meer te voelen en te uiten en ik durf vaker echt verbinding te maken met mijzelf en anderen. L.

Ervaring 2:

ISTDP-House is voor mij heel helpend geweest om inzicht te krijgen in patronen die ik opgebouwd heb vanuit mijn jeugd en in het leven tot nu toe. Heel verhelderend om tot de kern (wortel) van mijn probleem te komen. Helpt mij om weer dichter bij mijn gevoelens te komen. En het scheiden (uit elkaar houden) van gevoelens van nu of veleden. Dat is nl. heel belangrijk. Heeft mij ook geholpen om weer meer dader te worden en minder te overkomen! Intensief maar alles waard. Handvaten om steeds meer jezelf te worden en te blijven. Het blijft hard werken, maar levert ook veel op. Zeer aanbevolen voor wie aan zichzelf wi werken!!! S.

Ervaring 3:

Ik ben blij dat ik het traject bij het ISTDP-House heb mogen volgen. Hierdoor heb ik eindelijk inzicht gekregen in mijn gevoelswereld en waardoor het zo gekomen is, maar vooral heb ik mezelf leren kennen. S.

Ervaring 4:

De intensive module was voor mij een echte game-changer; een kantelpunt. Erg intensief en emotioneel zwaar. Een soort hogedrukpan. G.

Ervaring 5:

Verwarrend, confronterend, maar tegelijkertijd ook erg verhelderend; een confrontatie met je eigen patronen, projecties en overtuigingen. De interactie daarover met en tussen de groepsleden heeft mij enorm geholpen. Dat alles speelt zich af in een veilige omgeving onder de professionele en deskundige leiding van therapeuten en behandelaars die uitest persoonlijk betrokken zijn en geloven in dit transformatieproces. T.

Ervaring 6:

ISTDP-House heeft mij enorm geholpen om mijn angsten en mijn verleden onder ogen te durven komen. De methodiek is erg intensief, maar zo was ook mijn hardnekkig vermijdend gedrag. Ik deed niets aan mijn problemen en dacht dat die vanzelf wel weg zouden gaan. Dit leidde tot ernstige lichamelijke klachten en destructieve gedachten. ISTDP heeft mij geleerd dat ik een keuze heb om zo door te gaan of het niet langer te willen accepteren. Mijn schaamte voor mijn problemen en de schuldgevoelens naar anderen uit mijn verleden zijn een stuk minder en ik ben gaan beseffen dat ik aandacht en ruimte mag geven aan mezelf in plaats van het idee het slachtoffer te moeten zijn. Ik ben het team van ISTDP erg dankbaar voor hun zeer deskundige aanpak van mijn problemen. Ik realiseer me dat ik het nu opeigen kracht een stuk makkelijker ga krijgen. ISTDP heeft ook bijgedragen aan een gezondere relatie tussen mij en mijn partner. E.

Ervaring 7:

Ik ben bij ISTDP-House in behandeling geweest voor persoonlijkheidsstoornissen. Ik heb de behandeling als erg prettig ervaren, maar wel zwaar. Ik ben er veel beter uitgekomen. De aandacht, warmte en eerlijkheid waren voor mij een mooie ervaring. De opbouw van de therapie is goed, de hulpverleners professioneel en betrouwbaar. T.

Ervaring 8:

Bij de ISTDP- house voelt het als thuiskomen, Kees en Jose zijn lief, betrokken en staan open voor opbouwende kritiek, soms lijkt niets hun teveel. Het is een therapie waarin je o.a. inzicht krijgt in je automatische gedachten waarna je aan jezelf kan gaan werken. Ik ben de ISTDP-house dankbaar voor wat ze voor mij hebben betekend. Ik ben er nog niet, maar kom er wel… F.

Annuleren en verzetten van een afspraak

Afspraken met u gemaakt moeten worden nagekomen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u verhinderd bent. Als dit het geval is, laat het dan zo spoedig mogelijk weten via email. In overleg met uw behandelaar kan de afspraak verzet worden

Zegt u de afspraak 24 uur of langer voor aanvang van de afspraak af dan ontvangt u daarvoor geen rekening. Als u de afspraak niet binnen de gestelde tijd afmeldt, dan kunnen de kosten van de volledige sessie bij u in rekening gebracht worden. In geval van overmacht zal dit normaliter niet gebeuren.

U komt niet op uw afspraak (no show)

Wanneer u echter niet komt zonder afzegging (no show) dan kunt u voor de gemiste sessie een rekening ontvangen, volgens het geldende tarief, een therapiesessie van 45 minuten kost € 187,99, (tarief ZPM)

Crisis & Waarneming 

In geval van crisis kunt u in eerste instantie terecht bij uw indicerend regiebehandelaar of diens waarnemer. Elke patient die bij ons behandeld wordt heeft bovendien in overleg met de behandelende staf een Crisis-Signalerings-Plan opgesteld. In geval van Crisis dient dit plan te worden geraadpleegd en opgevolgd.

Medicatieadvies Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens gaat ervaren waar u hulp bij nodig hebt om deze op een gezonde manier te reguleren. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee kunt omgaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts of met de consulent psychiater door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.

Hulp buiten kantooruren Buiten de kantooruren kunt u tot 22.00 uur de telefonische bereikbaarheidsdienst van ISTDP-House bellen, daarbuiten kunt u terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost. In vakantieperioden is de praktijk soms voor maximaal een week gesloten. Er is dan een telefonische bereikbaarheid voor noodgevallen. Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met uw hoofdbehandelaar, met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties met 112. U kunt dan het behandelplan, uw crisis-signalerings-plan, de medicatie van dat moment en de (medicatie) adviezen vermelden en/of meenemen. Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen.