Privacy Policy

PRIVACYSTATEMENT van  ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort, gevestigd te Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70688443, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten
 2. bezoekers aan de praktijk van ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort
 3. bezoekers van ISTDP-House
 4. Bij aanmelding worden uw gegevens opgeslagen op de website/server en niet per mail verzonden. De staf van ISTDP-House ontvangt een notificatie dat er een aanmeldformulier is ingediend en zal dat dan openen en in de beveiligde omgeving opslaan
 5. deelnemers aan bijeenkomsten van ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort
 6. sollicitanten
 7. alle overige personen die met ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort contact opnemen of van wie ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers
 8. Cursisten, collega’s die voor supervisie en/of leertherapie de praktijk bezoeken

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. In de regel worden van bezoekers geen camerabeelden gemaakt, wanneer echter in het kader van de behandeling en op basis van een daartoe in te vullen en te ondertekenen formulier met de patiënt overeengekomen wordt dat de gesprekken op video kunnen worden opgenomen, worden camera beelden gemaakt en beveiligd opgeslagen. De camera beelden zijn voor eigen gebruik van de zorgverleners en worden gebruikt voor intervisie, kwaliteitsbevordering en onderwijsdoeleinden. Het video toestemming formulier wordt opgeslagen in het dossier, de beelden worden niet langer dan 1 jaar bewaard. Het bekijken en herbekijken van de beelden door betrokkenen is altijd mogelijk.

 

 1. Doeleinden verwerking

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden, om deze geneeskundige behandeling te kunnen uitvoeren is het aan elke collega die werkzaam is in de instelling toegestaan om het dossier van de patiënten die bij ons in behandeling zijn in te zien en daarin te schrijven over hun aandeel in de behandeling en elk overleg dat zij daarover voeren (rapportage)
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite istdp-house.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. Het bijhouden van de resultaten en de verslaglegging daarover van cursisten die deelnemen aan door Cornelissen Consult georganiseerde opleidingen, uitgevoerd binnen ISTDP House

In het bedrijf Anantheis, Cornelissen Consult worden cursussen georganiseerd ten behoeve van specialistische scholing in psychotherapie. Van cursisten worden de NAW-gegevens verzameld, er worden aantekeningen gemaakt van elke cursist, opleideling om diens vorderingen bij te houden. Deze gegevens worden na afloop van de cursus na twee jaar vernietigd

 1. De toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens worden bewaakt.
 2. Rechtsgrond

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort persoonsgegevens verwerken. ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: tot 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van docenten en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 6. Gegevens van cursisten twee jaar

 

 1. Wijzigingen privacystatement

ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort door een e-mailbericht te sturen naar;  jose.verpoort@istdp-house.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ISTDP-House, maatschap van drs. C.L.M. Cornelissen en drs. J.M. Verpoort door een e-mailbericht te sturen naar jose.verpoort@istdp-house.nl  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bijgewerkt, 10-07-2018, Bergen op Zoom