Info voor verwijzers

 

ISTDP-House werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hanteren in veel gevallen een zorgkostenplafond  en leggen daarmee beperkingen op in de behandeling en daarmee in de vergoeding die mogelijk is om een intensief behandelprogramma zoals ISTDP-House biedt mogelijk te maken en te voltooien. Contractvrij werken is daarom een onvermijdelijke en daarmee bewuste keuze geweest en geeft ons de mogelijkheid om een behandelprogramma te bieden wat recht doet aan de problematiek van de patient en de ernst hiervan.

Dit betekent dat het voor de patiënt verstandig is op voorhand na te gaan hoe hij verzekerd is.

ISTDP-House werkt vanuit de basisverzekering en gaat met elke patiënt na hoe diens verzekeringsrecht is opgebouwd. Op basis hiervan worden vervolgens afspraken gemaakt en worden deze schriftelijk vastgelegd. Mocht het verzekeringsrecht onvoldoende zijn en de financiële draagkracht gering dan zal ISTDP-House zich altijd inspannen om hiervoor een oplossing te vinden. ISTDP-House declareert rechtstreeks aan u en volgt daarbij het NZA tarief

U vindt op deze pagina de volgende informatie

Aanmelden

Alle informatie over de aanmeldprocedure

Indicatiestelling

Alle informatie over indicatiestelling

Aanmelding

nmelding:

Aanmelding geschiedt digitaal via een aanmeldingsformulier op de website.

Vervolgens doen wij onze uiterste best om de patiënt binnen 14 dagen uit te nodigen voor een oriënterend gesprek met een van onze medewerkers om in te schatten of intake  zinvol lijkt en om samen te bezien hoe de patiënt verzekerd is.  Dit is een service van ISTDP- House . Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Op grond van dit gesprek kan betrokkene geen recht op behandeling/zorg claimen en wordt de patiënt nog niet in zorg genomen.

De behandelverantwoordelijkheid ligt daarom nog bij huisarts en/of verwijzer. In dit eerste contact wordt de verwachte datum voor de intake besproken en de procedure uitgelegd. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

 

Intake :  

De intakeprocedure bij ISTDP-House bestaat uit de volgende stappen :

 • Voor de patiënt wordt een indicerend regie behandelaar benoemd en aan hem/haar bekend gemaakt
  • Enkele vragenlijsten m.b.t.  ROM (Routine Outcome Monitoring) alsmede
  • algemene informatie over de behandeling en de inrichting van de praktijk.
  • Hij/zij ontvangt digitaal een aantal formulieren (o. a. een inschrijvingsformulier, een vragenlijst m.b.t. de klachten en symptomen en de ideeën over aard en oorsprong  van de problematiek.) Deze informatie wordt gebruikt als  input voor de indicatiestelling.
  • Uw patiënt ontvangt tevens -Toestemmingsformulieren ter ondertekening voor opvragen dan wel verstrekken van informatie en voor het maken van video opnames van therapiegesprekken
  • Patiënt ontvangt een klantnummer en een code om veilig te communiceren met ISTDP-House 

Nadat de patiënt deze formulieren heeft ingevuld en geretourneerd volgt de intake en de indicatiestelling. Gemiddeld bestaat een intake uit 2 á 4 gesprekken (uitzonderingen daargelaten). De ingevulde formulieren zijn het uitgangspunt voor deze gesprekken.

Tijdens de intake vindt 1 gesprek plaats met de systeem therapeut. De patiënt kan dan één of meerdere personen diens omgeving uitnodigen als hulp bij het verduidelijken van de problematiek

In het proces van de intake draagt de  indicerend regiebehandelaar zorg voor een risicotaxatie. 

Het is voor de vergoeding van de behandeling van groot belang dat de verwijzing geschiedt volgens de hiervoor geldende criteria te weten Gerichte verwijzing door geëigende instantie met inachtneming van de criteria.

 1. Verwijzing naar de specialistische GGZ door erkende verwijzer ( huisarts, behandelaar/psychotherapeut, psychiater)
 2. Aanduiding van Persoonlijkheidsproblematiek met name C-Cluster (vastgesteld DOOR VERWIJZER dan wel vermoeden van, aanduiding van het type persoonlijkheid is niet vereist)
 3. Aanduiden van mogelijke co-morbiditeit;  indien er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek is er vrijwel altijd ook sprake van co-morbiditeit zoals depressie, dysthymie, angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, compulsieve stoornissen, fobie, eetproblemen, somatische klachten enkelvoudige somatisaties (SOLK)
 4. Verwijzing voor gespecialiseerde GGZ. Bij de intake dient de patiënt de verwijsbrief mee te nemen van de verwijzer. Deze dient bij voorkeur gedateerd te zijn op, of maximaal 14 dagen voor de datum van intake en de volgende gegevens te bevatten:
  • Datum en reden verwijzing.
  • Naam, AGB code en functie verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de patiënt; NAW en geb. datum.
  • Specifiek benoemen van  het vermoeden van een psychische stoornis op As2 op basis van een DSM diagnose.

Na de intake bespreken we in ons  multidisciplinair overleg wat in onze ogen de beste aanpak zou zijn. Mocht ISTDP-House geen passende behandeling kunnen bieden dan volgt er een advies.

 

Indicatiestelling (deeltijd) programma ISTDP-House

Om te kunnen profiteren van een behandeling met psychotherapie is het noodzakelijk dat aan de volgende voorwaarden in meerdere of mindere mate voldaan wordt;

 • Er moet sprake zijn van psychische problematiek waaronder de patiënt lijdt
 • Daarbij is het van belang dat de patiënt dit inziet,
 • Kan inzien dat deze problematiek bij de persoon hoort (internaliseren) en niet bij anderen of de omgeving (externaliseren)
 • En een zekere (intrinsieke) motivatie heeft om daarin verandering te willen aanbrengen.
 • Enig vermogen tot en ervaring in het nadenken over zichzelf en daarover kunnen en willen praten m.a.w. een vermogen tot introspectie en reflectie, zelfobservatie
 • Over voldoende  intellectueel en verbaal vermogen beschikt
 • De Nederlandse taal voldoende beheerst om zich te kunnen uitdrukken.

Eerdere behandeling heeft doorgaans al plaatsgevonden met geen of weinig succes vaak door de diep ingesleten gedragspatronen en de ontoegankelijkheid bij contact.

Dit gebrek aan succes kan worden begrepen als een gevolg van de ernst van de superegopathologie waardoor de patiënt zichzelf herbevestigt in zijn schuldgevoelens, tekortschieten en het onbelangrijk maken van zichzelf, ongeloof er zelf iets aan te kunnen doen. Hardnekkige negatieve en doorgaans ook destructieve patronen in gedrag en omgang met zichzelf, doorgaans in combinatie met zelfverwijt en schuldgevoel zijn dan het gevolg.

Er is vrijwel altijd sprake van problemen op meerdere levensgebieden (frequent verlies van werk, mislukken van partnerrelaties, eenzaamheid, sthenische vermijdingspatronen), problemen met contact en nabijheid, soms invaliderende angst voor andere mensen problemen met intimiteit (emotioneel/seksueel).

Patiënten met deze problemen leven vaak in een sociaal en ook maatschappelijk isolement en bij dergelijke problemen heeft een patiënt ook meestal een groep, andere mensen nodig om te leren naar zichzelf te kijken en de noodzakelijke confrontaties mee te maken met lotgenoten en behandelende staf

Het is voor de behandeling en de kans op succes van belang dat er tenminste 1 levensgebied relatief stabiel (gezond deel in de persoon) is. Het vermogen van de patiënt om een samenwerkingsrelatie aan te gaan en contact over zichzelf te verdragen is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen daarom stellen wij bij de indicering vast of er tenminste 1 positieve identificatie figuur in de voorgeschiedenis voorkomt,  wij spreken dan van een positieve objectrelatie.

Het gesprek over de problematiek kan vanuit een symptoom- of probleem-oriëntatie worden gevoerd, vaak staan de symptomen op de voorgrond, bij intake verdient het bespreken van de klachten en problemen vanuit de probleem-oriëntatie de voorkeur.

Psychotherapie houdt ook in dat het bestaande psychische evenwicht verstoord wordt omdat het gebaseerd is op een pathologische constellatie in de structuur van de persoon en zijn gedrag in de buitenwereld, het is daarom van belang dat bij behandeling er tenminste op één steunsysteem een beroep kan worden gedaan.

Het steunsysteem zal ook bij de behandeling worden betrokken en desgewenst worden geïnformeerd over de behandeling, conform de richtlijn voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

*ISTDP-House is gespecialiseerd in de behandeling van Cluster C persoonlijkheidsstoornissen (ontwijkend/afhankelijk/ obsessief compulsief/NAO)

Cluster B peroonlijkheidsproblematiek kan ook verwezen worden mits de ernstgraad niet te hoog is (borderline en narcistisch high level, antisociaal   enkelvoudig ongecompliceerd met aantoonbare gewetensfunctie, theatraal

**Somatisch onbegrepen lichamelijke klachten

 GEBRUIK ERNSTTABEL; kan gebruikt worden door verwijzer om de ernst van de problematiek te bepalen door middel van het aankruisen van de vakken.

Ernst 1; ambulante behandeling met psychotherapie

Ernst 2; Behandeling met ISTDP psychotherapie ambulant dan wel in combinatie met deeltijd.

Ernst 3; Behandeling met ISTDP deeltijd, dan wel doorverwijzing

CONTRA-INDICATIES

Acute suïcidaliteit   Psychose  (ook in de voorgeschiedenis)  
Justitieel verleden   Verslaving  
Middelengebruik   Antisociale problematiek  
Beschadiging van derden   Beperkte gewetens-ontwikkeling  
Belemmerende somatiek   Zwakbegaafdheid  
Ernstige vormen van auto- mutilatie  (waarover patiënt nog geen controle heeft)   Ondergewicht  
BMI < 19   Acute psychosociale crisis